Vedtægter

 1. Navn og hjemsted
  1. Foreningens navn er Tesla Owners Denmark (TOD).
  2. Foreningens hjemsted er Københavns kommune.
 2. Formål
  1. Foreningens formål er at
   • drive en medlemsklub for ejere af Tesla Motors køretøjer og Tesla-entusiaster.
   • være en positiv og aktiv sparringspartner for Tesla Motors.
   • værne om og repræsentere medlemmernes økonomiske og ideelle interesser i forbindelse med deres ejerskab af et Tesla køretøj.
   • opfordre til og udbrede viden om klimavenlige tiltag, herunder CO2 reducerende aktiviteter.
   • arbejde for god trafik/ladekultur og -etikette.
   • fremme et godt socialt miljø for medlemmerne.
   ved blandt andet at
   • søge midler, der giver mulighed for drift af sekretariat og aktiviteter.
   • varetage kommunikation med Tesla på vegne af klubbens medlemmer.
   • fremme interessen for Tesla Motors og dette selskabs datterselskaber (herunder navnlig Tesla Motors Denmark ApS).
   • tilbyde aktiviteter og /eller oplysende undervisning for alle interesserede.
   • sikre medlemmerne optimale betingelser samt god behandling, ved aktivt at opsøge og tilskynde fordelagtige samarbejdsaftaler, så som rabatter, medlemstilbud og sponsorater.
   • organisere sociale begivenheder, herunder velgørende aktiviteter på vegne af medlemmerne.
   • administrere og drifte sekretariat og systemer, herunder medlemsdatabase, hjemmeside og sociale medier.


   TODs aktiviteter finansieres primært ved medlemskontingenter, men kan også søge støtte fra andre interessenter/parter relateret til foreningens formål. TOD vil dog altid være uafhængig af disse i sin håndtering af medlemmernes interesser. TOD er desuden uafhængig af partipolitiske interesser.

  2. Foreningen kan, med henblik på varetagelse af foreningens formål, eventuelt optræde som grupperepræsentant for medlemmer i forbindelse med gruppesøgsmål, ansøgning om fri proces, politiske forhandlinger, forlig, mv.
 3. Medlemmer
  1. Som medlem af foreningen, kan optages enhver fysisk eller juridisk person, der har interesse foreningens formål.
  2. Bestyrelsen kan afvise en indmeldelse, hvis den finder, at medlemmets hensigter og/eller interesser strider mod foreningens formål og/eller interesser. En sådan afvisning begrundes skriftligt.
  3. Ved kvalificeret flertal kan bestyrelsen ekskludere et medlem,
   • som den finder i alvorlig grad modarbejder foreningens formål eller interesser, eller
   • hvis medlemskab er egnet til at forringe foreningens anseelse, eller
   • som efter gentagne skriftlige påmindelser ikke har betalt alt skyldigt kontingent eller andre skyldige ydelser til foreningen.


   Eksklusionen har virkning fra tidspunktet for bestyrelsens beslutning og skal uden unødigt ophold følges af en skriftlig begrundelse til medlemmet. Medlemmet har ret til at indbringe eksklusionen til prøvelse ved den næstfølgende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling. Denne ret har ikke opsættende virkning for eksklusionen.

   Et evt. indmeldelsesgebyr og betalt kontingent tilbagebetales ikke ved eksklusion.

  4. Bestyrelsen kan beslutte at tilbyde passive medlemskaber, der alene giver adgang til de af bestyrelsen fra tid til anden fastsatte tilbud.
 4. Indmeldelsesgebyr, kontingent og rykkere
  1. Bestyrelsen kan beslutte at opkræve et indmeldelsesgebyr ved indmeldelse i foreningen. Gebyret skal stå i et rimeligt forhold til de faktiske omkostninger, som indmeldelsen påfører foreningen. Et eventuelt indmeldelsesgebyr skal være betalt før medlemskabet er aktivt.
  2. Til foreningen betaler medlemmerne et årligt kontingent, hvis størrelse for det kommende kalenderår fastsættes af den ordinære generalforsamling, og som betales i én eller flere rater efter de af bestyrelsen fastsatte retningslinjer.
  3. Bestyrelsen kan efter ansøgning eller af egen drift bevilge kontingentfrihed til enkelte medlemmer, som vurderes at være særligt betydningsfulde for foreningens formål. Listen over kontingentfrie medlemmer skal offentliggøres på foreningens ordinære generalforsamling.
  4. Bestyrelsen fastsætter en rykkerprocedure vedrørende manglende betalinger til foreningen, herunder fastsættelse af rykkergebyrer og andre forholdsregler, der står i et rimeligt forhold til det skyldige beløb.
  5. Et medlem kan til enhver tid melde sig ud af foreningen ved skriftlig meddelelse. Et evt. indmeldelsesgebyr og betalt kontingent tilbagebetales ikke ved udmeldelse.
 5. Repræsentation og bemyndigelse
  1. Bestyrelsen er bemyndiget til at antage en administrator og/eller en juridisk rådgiver, der efter bestyrelsens beslutning kan repræsentere foreningen og dens medlemmer.
  2. Ved indmeldelse i foreningen bemyndiger medlemmet foreningen og dennes juridiske rådgiver til at repræsentere sig i overensstemmelse med foreningens formål. Denne bemyndigelse kan alene bortfalde ved ophør af medlemskabet til foreningen.
  3. Hverken foreningen eller dennes juridiske rådgiver kan på vegne af et medlem indgå bindende aftaler overfor tredjemand. Enhver aftale, som foreningen og/eller dennes juridiske rådgiver på et medlems vegne måtte have forhandlet sig frem til med tredjemand, skal skriftlig accepteres af det pågældende medlem, for at aftalen kan have gyldighed.
  4. Foreningen eller dennes juridiske rådgiver kan ikke uden særskilt aftale herom med det enkelte medlem anlægge retssag på dette medlems vegne. Foreningen kan som grupperepræsentant anlægge gruppesøgsmål på vegne af foreningen og en gruppe af medlemmer efter at have indhentet skriftlig accept heraf fra de berørte medlemmer.
  5. En eventuel administrator skal varetage foreningens daglige drift efter nærmere instruks fra bestyrelsen.
 6. Ledelse
  1. Foreningen ledes af en af bestyrelse på 4-6 medlemmer, hvoraf 2 er formand og kasserer. Bestyrelsens medlemmer vælges alle af generalforsamlingen. Bestyrelsen fastlægger retningslinjerne for foreningens arbejde og er ansvarlig for udførelsen heraf.
  2. Bestyrelsen vælges for en periode på to år således at:
   1. Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige årtal.
   2. Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige årstal.
  3. Dersom formand eller kasserer får forfald, kan bestyrelsen blandt sine medlemmer vælge en stedfortrædende formand, henholdsvis kasserer, som kan fungere indtil næste generalforsamling, eller afholde en ekstraordinær generalforsamling med det formål at vælge en ny person til posten. En derved opstået vakant bestyrelsespost skal besættes af en bestyrelsessuppleant, dersom en sådan er valgt.
  4. Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, medmindre andet fremgår af nærværende vedtægter. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer skal deltage i mødet, for at bestyrelsen er beslutningsdygtig.
  5. Generalforsamlingen kan desuden beslutte at vælge 1 - 3 suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne vælges for to år ad gangen og har ret til at deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret. På den stiftende generalforsamling vælges halvdelen af eventuelle suppleanter for 1 år.
  6. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden og holder det antal møder, den finder det nødvendigt. Ethvert bestyrelsesmedlem kan med angivelse af dagsorden og mødested med mindst 7 dages varsel indkalde til bestyrelsesmøde. Bestyrelsesmøder kan afholdes elektronisk eller ved fysisk fremmøde, eller en kombination heraf.
  7. Bestyrelsesmedlemmer skal have adgang og indsigt i de til enhver tid værende digitale løsninger, der gør medlemmet i stand til at passe sin rolle som bestyrelsesmedlem.
  8. Bestyrelsen fører i foreningens protokol referat over afholdte bestyrelsesmøder, og i hvilket referat alle væsentlige beslutninger anføres.
  9. Bestyrelseshvervet er ulønnet, men foreningen dækker bestyrelsens direkte og dokumenterede udgifter i forbindelse med hvervet, herunder kørselsgodtgørelse efter statens takster.
  10. Kun direkte og rimelige udgifter i forbindelse med bestyrelsesarbejde, foreningsarbejde og præsidentens arbejde for foreningen kan indgå i foreningens regnskab. Alle andre udgifter afholdes af medlemmerne selv uanset, om de er medlem af bestyrelsen eller valgt som præsident.
  11. Bestyrelsens afgørelse kan ikke påklages, men kan alene indbringes for generalforsamlingen.
  12. Præsident:
   1. Formålet er den direkte kontakt til Tesla med foreningens medlemmers interesser for øje.
   2. Præsidenten skal være medlem af foreningen for at kunne bestride posten og have været medlem af foreningen mindst 6 måneder kontinuerligt forud for ethvert valgt til præsident.
   3. Præsidenten har ret til at tage på fire årlige rejser med en overnatning i foreningsregi.
   4. Ekstraomkostninger af enhver art skal på forhånd være godkendt af bestyrelsen, hvis foreningen skal kunne dække disse udgifter. Dertil skal der til enhver tid være vægtige grunde til disse udgifter.
   5. Præsidenten vælges en gang årligt på den ordinære generalforsamling og sidder et år af gangen.
   6. I tilfælde af at præsidenten ikke længere kan eller ønsker at bestride sin post, udløser dette automatisk en ekstraordinær generalforsamling med dette, som det eneste emne.
    Det er den til hver tid siddende bestyrelses pligt at afsøge mulige kandidater til posten blandt medlemmerne. Medlemmer kan også selv melde sig som kandidat, hvis de er valgbare.
   7. Præsidenten kan godt bestride en bestyrelsespost, men må hverken bestride posten som formand, næstformand, kasserer eller andre poster/medlemskaber, som er inhabiliterende i forbindelse med sin post som præsident. Tilmed må præsidenten ej eller bestride andre poster i foreningen, som giver mere magt end det, som et almindeligt medlem af bestyrelsen normalt vil have.
 7. Generalforsamling
  1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent, som leder generalforsamlingen, og afgør alle spørgsmål om sagernes behandling og stemmeafgivning.
  2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. april. Dato, tidspunkt og sted for generalforsamlingen fastsættes af bestyrelsen. Indkaldelsen udsendes på e-mail eller brev senest 21 dage før datoen for generalforsamlingen.
  3. Bestyrelsen eller 15 medlemmer, som alle har været medlem af foreningen mindst 6 måneder kontinuerligt, kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.
  4. Det er bestyrelsens pligt at indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest 14 dage efter henvendelse fra medlemmerne eller ved enhver situation, som automatisk udløser en ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelsen skal udsendes senest 14 dage før datoen for afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling.
  5. Sammen med indkaldelse til den ordinære generalforsamling udsendes revideret årsregnskab for det forudgående regnskabsår samt budgetforslag for det indeværende og det næstfølgende regnskabsår og dette offentliggøres på foreningens hjemmeside. Forslag fra bestyrelse og medlemmer, som ønskes behandlet under punkt 4 på generalforsamlingens dagsorden uploades til foreningens hjemmeside under opslag om indkaldelsen til generalforsamlingen senest 3 dage før generalforsamlingen.
  6. Generalforsamlingen afholdes i Danmark, og det bør tilstræbes, at det sker skiftevis øst og vest for Storebælt, hvis ikke den afholdes digitalt.
  7. Kun medlemmer, disses ægtefæller/samlever samt gæster indbudt af bestyrelsen har adgang til generalforsamlingen.
  8. Hvert medlem har én stemme, og stemmeret udøves så vidt muligt ved personligt fremmøde. Dog kan der i ekstraordinære tilfælde afgives stemme ved skriftlig fuldmagt til bestyrelsen, når fuldmagten er dateret og blanco uden bindinger og forholdsordrer. Fuldmagten skal angive den ekstraordinære omstændighed, der udelukker personligt fremmøde. Gyldigheden af fuldmagter afgøres af dirigenten. Passive medlemmer samt medlemmer, som er i kontingentrestance, har ikke stemmeret.
  9. De på generalforsamlingen behandlede spørgsmål afgøres, hvis ikke andet er anført i nærværende vedtægter, ved almindelig stemmeflerhed blandt de stemmeberettigede fremmødte og repræsenterede medlemmer.
  10. Forslag om ændring af foreningens vedtægter kan alene vedtages med 2/3 flertal blandt de på generalforsamlingen repræsenterede og stemmeberettigede medlemmer. Tilsvarende gælder beslutninger af væsentlig økonomisk betydning for foreningen.
  11. Over det på generalforsamlingen passerede udfærdiges et referat, som underskrives af dirigent, referent, og (den afgående) formand. Referatet offentliggøres for medlemmerne via e-mail eller på foreningens hjemmeside senest 1 måned efter generalforsamlingens afholdelse.
  12. Forslag, som medlemmer ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være fremsendt som PDF fil til forslag@teslaownersdenmark.dk senest 10 dage før generalforsamlingen. Forslag, der modtages efter indkaldelse af generalforsamlingen, uploades til foreningens hjemmeside under opslag om indkaldelsen til generalforsamlingen senest 3 dage før generalforsamlingen. Forslagsstillere er pligtige til at møde på generalforsamlingen, ellers er forslaget bortfaldet. Dog kan en enstemmig generalforsamling vedtage, at forslaget kan behandles og sættes under afstemning, uanset om forslagsstilleren er mødt eller ej.
 8. Dagsorden
  1. På den ordinære generalforsamling skal dagsorden som minimum indeholde følgende punkter:
  2.   1) Valg af dirigent og referent.
     2) Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse.
     3) Fremlæggelse og godkendelse af foreningens reviderede regnskab for det nærmest forudgående regnskabsår.
     4) Behandling af forslag fra medlemmer og bestyrelse.
     5) Fremlæggelse og godkendelse af foreningens justerede budget for indeværende regnskabsår.
     6) Fremlæggelse og godkendelse af foreningens foreløbige budget for det næstfølgende regnskabsår, herunder fastsættelse af kontingentets størrelse for såvel fuldgyldige som passive medlemmer.
     7) Fastsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer samt valg af formand, kasserer, præsident, øvrige bestyrelsesmedlemmer, og eventuelle suppleanter.
     8) Valg af revisor.
     9) Eventuelt.
 9. Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling
  1. På en ekstraordinær generalforsamling skal dagsorden som minimum indeholde følgende to punkter:
  2.   1) Valg af dirigent og referent.
     2) Behandling af forslag fra medlemmer og bestyrelse.
 10. Hæftelse
  1. Foreningens medlemmer og bestyrelse hæfter ikke for foreningens forpligtelser.
  2. For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningen med dennes formue.
 11. Regnskab og revision
  1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
  2. Bestyrelsen kan vælge at indgå en aftale med en regnskabsfører, som kan vælges i eller udenfor kredsen af medlemmer. Aftalen skal sikre, at foreningens kasserer stedse har adgang til regnskabets posteringer og bilag.
  3. Det af kassereren og en eventuel regnskabsfører udarbejdede regnskab underskrives af bestyrelsen, en evt. regnskabsfører, og revisoren, og forelægges af bestyrelsen til godkendelse på den efter regnskabsårets udløb førstkommende ordinære generalforsamling.
  4. Foreningens regnskab revideres af en blandt medlemmerne valgt revisor. Såfremt det kræves af myndighederne, eller hvis generalforsamlingen finder det hensigtsmæssigt, kan der i stedet eller i tillæg vælges en statsautoriseret eller registreret revisor udenfor medlemskredsen.
  5. Revisoren vælges for et år ad gangen på foreningens generalforsamling.
  6. Revisor kan ikke have familiemæssige, forretningsmæssige, eller tilsvarende forbindelser til medlemmer af bestyrelsen. Er revisor statsautoriseret eller registreret revisor gælder denne bestemmelse ikke, idet en sådan revisor dog skal overholde sædvanlige habilitetsregler.
  7. Revisorerne skal gennemgå foreningens regnskab kritisk og talmæssigt, og de skal sikre sig, at samtlige beholdninger er til stede. Revisorerne attesterer rigtigheden af de på den ordinære generalforsamling fremlagte regnskaber og statusopgørelser.
 12. Tegningsregler
  1. Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. Ved dispositioner af en værdi over 2.500 kr. kræves tillige godkendelse af foreningens formand eller kasserer.
  2. Ved køb, salg, og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af samtlige bestyrelsesmedlemmer i forening.
  3. Formanden har prokura til den daglige drift.
 13. Opløsning
  1. Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages af generalforsamlingen og kræver, at mindst 2/3 af de på mødet repræsenterede medlemmer stemmer for forslaget.
  2. Ved foreningens opløsning uddeles dens eventuelle nettoformue til et formål eller forening, der støtter foreningens formål, efter bestyrelsens indstilling til generalforsamlingens beslutning.
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 10. september 2020.
Version 2 - Opdateret 16/9-2021
Version 3 - Opdateret 30/3-2023
Til toppen